Támogatás

Támogatását, felajánlását a következő bankszámlaszámra tudja eljuttatni:

Mopedrally Egyesület
10102842-11818800-01004008
Budapest Bank

 

A támogatások felhasználásáról az éves beszámolóból tájékozódhat.
Adományát a megjegyzés rovatban akár fel is cimkézheti, így biztos lehet abban, hogy a megfelelő helyre fog érkezni. Példák a címkékre: mopedrally szervezés; szervezési költségekre; díjakra, nyereményekre; egyesület fenntartására; külföldi túrák szervezésére; karitatív tevékenységre stb.

Köszönjük!

Hozzászólás (0 Hozzászólások)

TAGSÁG

Az Egyesület tagjai: Az egyesület tagja lehet az a felnőtt korú természetes személy, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

 

Az egyesületi tagság az alapításkor az Egyesület nyilvántartásba vételével, illetve az alapítást követően a belépési kérelemnek az Elnökség általi elfogadásával keletkezik.

 

A belépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Az Elnökség a határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon megküldi a tagfelvételt kérelmező személy részére. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak nincs helye.

 

A  tag jogai:

 

 • Az Egyesület tagja jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni.
 • Az Egyesület tagja igényt tarthat az Egyesület működésével kapcsolatos minden információra.
 • A tag részt vesz az Egyesület programjának kidolgozásában és megvalósításában.
 • A tag megválasztja az Egyesület tisztségviselőit és tisztségre választható.
 • A tag jogosult a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.

 

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén át kell adni.

 

A tag kötelezettségei:

 

Az Egyesület tagja:

 • nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét,
 • köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni,
 • köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani,
 • köteles a nyilvántartott adatainak megváltozását 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

 

Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege évi 1200 Ft, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év április hó 30. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

 

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év április hó 30. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

 

 

Az Egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a tag nevét, születési nevét, anyja születési nevét, a tag lakcímét, a vele való kapcsolattartásra vonatkozó adatokat (telefonszám, e-mail cím, stb.). A tag személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. Az alapító tagok névsora, lakcíme és aláírása a jelen alapszabály 1. sz. melléklete.

 

 

 

A tagság megszűnik: 

 • a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
 • az Egyesületből való kilépéssel,
 • az Egyesületből való kizárással.

 

A tag a tagsági jogviszonyát az Egyesület elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti (kilépés). A tagsági jogviszony a nyilatkozatnak az Elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

 

 

Az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki a jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

 

Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével.

 

A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az Elnökség írásban, igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel, felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

 

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az Elnökség folytatja le.

 

A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza.

 

Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát.

 

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.

 

Az Elnökség a kizárásról szóló határozatot a kizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

 

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.

 

A Közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

 

 

Hozzászólás (0 Hozzászólások)

AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE

Az Egyesület céljai:

 • Segédmotoros és motoros szabadidős tevékenység segítése,
 • segédmotor-, kismotor- és motorkerékpáros turizmus segítése,
 • szabadidős közösségek létrehozása, fenntartása,
 • a motorozási tevékenységet hobbi szinten űző személyek részére versenyek, szabadidős programok szervezése,
 • karitatív tevékenység végzése,
 • hasonló tevékenységet végző magyarországi és külföldi civil szervezetekkel kapcsolatok kiépítése és ápolása,
 • Magyarország és a határos országok nevezetességeinek megismerése és megismertetése,
 • a határokon túli magyarokkal való kapcsolatok kiépítése és fenntartása. 

 

Az Egyesület a fenti célok megvalósítása érdekében:

 • segédmotoros, kismotoros, motorkerékpáros találkozókat, versenyeket szervez,
 • kulturális programokat szervez,
 • közösségi rendezvényeket tart,
 • a motorozással kapcsolatos ismereteket ad át, kampányokat szervez,
 • ismeretszerző turisztikai rendezvényeket, motoros utazásokat szervez,
 • karitatív célokból adományokat gyűjt és szociálisan rászoruló magyarországi és külföldi embereknek adományokat juttat el, szociális rendezvényeket támogat.
 • Az Egyesület a céljai és feladatai megvalósítása érdekében rendezvényeket tart, pályázatokat ír ki, és pályázatokon vesz részt, kiadványokat ad ki, előadásokat, táborokat, kirándulásokat szervez.

Az Egyesület a programjait, rendezvényeit, pályázatait a saját honlapján közzé teszi, amelyekben megjelöli azt is, hogy a konkrét meghirdetett szolgáltatásai hol, mikor és kik által, milyen módon vehetők igénybe.

Az Egyesület a feladatai megvalósítása érdekében a tagok által elfogadott éves munkatervet készít, amelyben – az alapszabály keretei között - meghatározza és ütemezi a rövidebb távon elérendő céljait és feladatait és az ezekhez szükséges forrásokat.

Az Egyesület a Közgyűlés által elfogadott éves munkaprogramját az interneten nyilvánosságra hozza.

Hozzászólás (0 Hozzászólások)
Free Joomla templates by Ltheme